วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม
 
 
 
 

 วิสัยทัศน์

"สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด”

 

 พันธกิจหรือภารกิจหลักของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา  มีดังนี้ 

1. ให้คำปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์แก่ผู้บริหาร รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. กำหนดแผนงานประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ตามกรอบการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและบูรณาการแผนประชาสัมพันธ์จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีขึ้น โดยใช้กระบวนการประชาสัมพันธ์ เครือข่ายอาสาประชาสัมพันธ์ฯ  และการสื่อสารมวลชนทุกรูปแบบ (การสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และประสานสื่อมวลชนท้องถิ่น)
4. การติดตามรับฟังทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา 

5. เป็นศูนย์บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

 ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ให้สามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีเอกภาพ
2. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของภาครัฐ ภาคเอกชน และการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อความสุขของประชาชนและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
3. พัฒนาบทบาทการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

 

 ค่านิยมหลักขององค์กร

1. ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)
2. มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม และบูรณาการ (Creativity Team work Integration)
3. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
4. มีคุณธรรม จริยธรรม (Ethic)
5. จิตสำนึกในการให้บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน (Service mind)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar