ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
 

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

 

      เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐบาลกับประชาชน ตลอดจนระหว่างประชาชนด้วยกัน โดยวิธีการให้ข่าวสาร ความรู้ข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเสนอรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่โน้มน้าว ชักจูงประชาชน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือแก่รัฐบาลและหน่วยราชการต่าง ๆ ตามแนวทางที่ถูกที่ควรในระบอบประชาธิปไตย โดยมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 

เริ่มก่อตั้ง

      สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา  เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2518  ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2518 ตามข้อ (ข) กำหนดให้กรมประชาสัมพันธ์ มีส่วนราชการส่วนภูมิภาค และเริ่มมีการตั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี 2525 รวม 5 จังหวัด/แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นับจากนั้นก็มีการจัดตั้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปีตามความเร่งด่วนของแต่ละจังหวัด จนกระทั่งมาถึง ปี 2538 จึงมีครบทั่วประเทศทุกจังหวัด คือ 75 จังหวัด (กรุงเทพฯมหานคร ไม่มี) ส่วนล่าสุดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุดท้าย คือ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ  จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ดตั้งจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 กรมประชาสัมพันธ์  ได้จัดตั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด บึงกาฬ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555   

        สำหรับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา (ส.ปชส.นม.) เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นในรอบปีที่ 2 ของกรมประชาสัมพันธ์ คือ จัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2528 มีที่ตั้งอยู่ภายใน อาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1 ห้อง 106 และ 108 โดยมีนายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาคนแรก โดยมีบทบาทอำนาจหน้าที่ตามกฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2545 ดังนี้

       1. จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนงานการประชาสัมพันธ์ของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด

       2. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลและให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

       3. ประสานการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด

       4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

       1. นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ พ.ศ. 2528-2537

       2. นายธีระพงษ์ โสดาศรี พ.ศ. 2538-2538

       3. นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ พ.ศ. 2538-2540

       4. นายจรูญ ไชยศร พ.ศ. 2540-2541

       5. นางสาวสมมาตร รัตนแสง (รักษาราชการแทน) พ.ศ. 2541-2542

       6. นายสมจิตร ทิมรอด พ.ศ. 2543-2544

       7. นายสุรีย์ สุขกรรม พ.ศ. 2544-2548

       8. นายสมจิตร ทิมรอด พ.ศ. 2548-2553

       9. นางชนัดดา แฮร์รีส พ.ศ. 2553-2555

       10. นายอาทร จันทร์พิลา พ.ศ. 2557-2558

       11. นายศักดิ์ศิริ นิธิโชติไชยรัตน์ พ.ศ. 2558-2561

       12. นางธัญรัตน์ โรจนหัสดิน พ.ศ. 2561-2563

       13. นายสัญญา ภักดิ์โพธิ์ พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน

 ตรากรมประชาสัมพันธ์

      ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งปรากฎในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 7 เล่มที่ 64 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2490 กำหนดเครื่องหมายราชการ "กรมโฆษณาการ” ให้เป็นรูปพระอินทร์เป่าสังข์เหาะลอยอยู่เหนือเมฆ มีวงกลมล้อมรอบตามวรรณคดีกล่าวไว้ว่า พระอินทร์เป่าสังข์ปลุกพระนารายณ์ให้ตื่นจากบรรทมสินธุ์ในสะดือทะเล เพื่อขึ้นมาปราบเหตุร้ายต่าง ๆ ในโลก อย่างไรก็ดี โดยที่สังข์ ตามลัทธิพราหมณ์ถือว่าเป็นมงคล 3 คือ สังข์ ถือกำเนิดจากพระพรหม ท้องสังข์เคยเป็นที่ซ่อนคัมภีร์พระเวทและตัวสังข์ มีรอยนิ้วพระหัตถ์ ของพระนารายณ์ ในพิธีทางศาสนา พราหมณ์ จึงมีการเป่าสังข์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย นอกจากนี้ พระในลัทธิชินโตก็ใช้สังข์เป่าในพิธีมงคลพวกชาวเกาะทะเลใต้ เป่าสังข์ บอกสัญญาณระหว่างกันปรากฏว่าได้ยินไปไกลไม่แพ้เป่าเขาควาย เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์เป็นการโฆษณาเผยแพร่และอธิบายชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจอย่างกว้างขวางเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี โดยมีวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และภาพยนตร์เป็นเครื่องช่วย จึงเปรียบได้กับการเป่าสังข์ของเทวดาในสมัยโบราณเพื่อบอก สัญญาณ และเรียกประชุม นั่นเอง

 

 สีกรมประชาสัมพันธ์

ใช้สีม่วง ซึ่งถือกันว่าเป็นสีของงานสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์

 

Link banner

 

Copy code นี้ไปลงในเว็บไซต์ของท่าน

 <a href="http://www.prd.go.th" target="_blank"><img src="http://www.prd.go.th/images/prd_banner01.jpg" border="0" alt="กรมประชาสัมพันธ์"

image รูปภาพ
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ในอดีต
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar